วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

—— หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็งในการประกอบการเชิงธุรกิจบนพื้นฐานความรู้วิชาการ รวมทั้งงานวิจัย นวัตกรรม  เทคโนโลยี  เพื่อสร้างศักยภาพเชิงการแข่งขันของประเทศ

 

พันธกิจ

–      จัดโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก การเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

–      พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในกระบวนการบ่มเพาะอย่างเป็นระบบ

–      สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

–      เสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับประเทศไทย

วัตถุประสงค์

–      ส่งเสริมให้นักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรเป็นผู้ประกอบการใหม่  โดยเน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน

–      ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและมีการดำเนินการเชิงพาณิชย์

–      สนับสนุนให้เกิด Spin – off company จากผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะที่มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>