ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโดยผ่านที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านธุรกิจ และด้านเทคนิค

2.  ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้เครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาเทคนิค เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. เกิดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่มีโครงสร้างบริหารชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารที่สามารถเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.  มี Start – Up Company เกิดขึ้น อย่างน้อย 2 บริษัท

3. มีนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะฯ ในการฝึกอบรมทางธุรกิจตลอดปี เป้าหมาย 115 คน โดยเน้นให้เกิดการผลักดัน นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยและชุมชนถึงความสำคัญของการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

4.  มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะฯ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>