คุณสมบัติของผู้สมัคร UBI

-นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

-บัณฑิต / ศิษย์เก่า  มทร.ธัญบุรี

-อาจารย์ นักวิจัย  บุคลากรของ มทร.ธัญบุรี

-บุคคลทั่วไป

การสมัคร

–     สมัครได้ด้วยตนเองที่  สำนักงาน rmutt-ubi หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น  4  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

–    สมัครงานทางไปรณีย์  โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชั้น  4  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถนนรังสิต-นครนายก  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110

โทรศัพท์ 0-2549-3626 – 7      โทรสาร 0-2549-3628   www.ubi.rmutt.ac.th          e-mail : ubi_rmutt@hotmail.com

เอกสารประกอบการสมัคร

–      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 2x 2.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป

–      สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

–      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

–      สำเนาแสดงผลการศึกษาหรือ ประกาศนียบัตรหรือ ปริญญาบัตรตามคุณสมบัติที่ใช่สมัคร 1 ฉบับ

เอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>