«

»

พ.ย. 18

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Budsaba ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ